Việc thờ cúng thần linh hay gia tiên đã có từ lâu đời, do cuá»™c sống dá»±a chủ yếu vào tá»± nhiên nên người xÆ°a lập đàn kính tế quá»· thần, mong giảm bá»›t thiên tai Ä‘em đến phúc lá»™c. Dá»…… Read More


Nhắc đến bộ đồ thờ tam sự thì trong tín ngưỡng người Việt là những vật linh thiêng tạo sợi dây liên hệ với ông bà tổ tiên – những người đã khuất với con cháu. Bộ đồ thờ tam sự được tạo nên từ nhiều chất lượng khác nhau. Nhưng được sử dụng phổ biến nh… Read More